©2020 Designed for Fixline inc. by Regev Sela 

מחק נוקשה למחיקת פרטים בעפרונות, פחם ופסטל

8.90₪מחיר

מחק נוקשה מבית קוהינור,

מעולה למחיקת פרטים בעפרונות רישום, פחם ופסטל צבעוני.

יצרן
קטגוריה